Regulamin

Regulamin uczestnictwa w WARSZTATACH/SZKOLENIACH

1.Zapisy na SZKOLENIA
2. Ochrona prawna utworów i pomocy dydaktycznych
3. Prawa i obowiązki Uczestnika
4. Czego Uczestnik nie może robić?

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/ szkoleniach  organizowanych przez ZABAWY Z PANIĄ NUTKĄ  jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
Reklamacje można składać na adres: http//zabawyzpanianutka.pl.
Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 7 dni roboczych.

Definicje
1. Pod pojęciem „Organizator” rozumie się ZABAWY Z PANIĄ NUTKĄ
Joanna Hryniewicz , NIP 669-133-91-34

2. Pod pojęciem „Warsztatów/Szkoleń ” rozumie się odpłatne spotkania szkoleniowe organizowane przez ZABAWY Z PANIĄ NUTKĄ.

3. Pod pojęciem „Uczestnika” rozumie się nauczyciela, osobę pełnoletnią,  biorącą udział w warsztatach/szkoleniach.
4. Pod pojęciem „warsztaty/ szkolenia” rozumie się szkolenia wynikające z terminarza, opublikowane na stronie: ZABAWY Z PANIĄ NUTKĄ
 nabór prowadzony jest przez elektroniczny formularz zgłoszenia .

Zapisy na Warsztaty / Szkolenia
1. Warsztaty stacjonarne, odbywają się w miejscu wskazanym w formularzu zapisu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Na szkolenie może zapisać się osoba pełnoletnia, która prześle elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronieinternetowej:
3. Na podany adres mailowy Uczestnika zostanie przesłana automatyczna wiadomość potwierdzająca zgłoszenie na warsztaty/szkolenia.
4. Uczestnik zgłaszający się na warsztaty indywidualnie (jako osoba prywatna) powinien w formularzu wpisać dane oraz uiścić niezwłocznie opłatę za warsztaty poprzez stronę, na którą zostanie przekierowany po wypełnieniu formularza. Osoba, która nie uiściła niezwłocznie opłaty zostaje  wykreślona z listy uczestników.
5. Uczestnik zgłaszający się, powinien w formularzu zgłoszenia wpisać dane do faktury podając nazwę firmy, adres oraz NIP placówki. W przydatku konieczności wystawienia faktury na której powinny widnieć dane NABYWCY i ODBIORCY należy je uwzględnić.
6. Po wysłaniu wypełnionego formularza, Uczestnik otrzyma mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników.
7. Dokładny adres warsztatu Uczestnik otrzyma drogą internetową.
8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Warsztatach do 7 dni przed terminem. W takim przypadku otrzyma zwrot w całości wpłaconych na konto kosztów warsztatów lub szkolenia.
Środki zostaną zwrócone przez organizatora w ciągu 7 dni.

9. W przypadku nieobecności Uczestnika na warsztacie lub odwołania udziału w terminie krótszym niż 7 dni przed warsztatem/ szkoleniem nie przysługuje zwrot kosztów.

W czasie trwania warsztatu/szkolenia:
Uczestnik otrzyma materiały i pomoce dydaktyczne  w postaci pisemnej  i muzyki na nośniku CD.
10. W przypadku nieobecności na warsztatach osób, których uczestnictwo opłacane jest przez placówkę, nie przysługuje zwrot kosztów. Po warsztatach na wskazany adres mailowy zostaje wysłana faktura. Uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w
formularzu materiały i pomoce dydaktyczne z warsztatu/szkolenia w postaci pisemnej  i muzyki na nośniku CD lub Mp3.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z powodu nie zebrania się grupy bądź z innych powodów nie wymienionych w tym regulaminie – w takim wypadku następuje zwrot wpłaconych przez uczestnika na konto kosztów warsztatów lub po konsultacji z uczestnikami  przeniesienie opłaty na rzecz uczestnictwa w innych warsztatach/ szkoleniach- zmiana terminu.
12. Organizator ma prawo do zmiany terminu, miejsca i godzin zajęć, o czym poinformuje uczestników (telefonicznie, sms lub mailowo) – w takim przypadku istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach oraz zwrot w całości wpłaconych na konto kosztów warsztatów. Środki zostaną zwrócone przez organizatora w ciągu 7 dni.

Uczestnictwo w Warsztacie
1. Na salę warsztatową można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym.
2. Każdy Uczestnik warsztatów powinien zgłosić się na miejsce minimum 20 minut przed zajęciami.
3. Każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w warsztatach.
4. Materiały prezentowane podczas warsztatów są chronione prawami autorskimi.
5. Organizator warsztatów, nie wyraża zgody na nagrywanie działań odbywających się na warsztatach, na wszelkiego typu nośnikach danych.
6. Zapisując się na warsztaty organizowane przez ZABAWY Z PANIĄ NUTKĄ, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia.

 ZABAWY Z PANIĄ NUTKĄ”  nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała uczestników.
7. ZABAWY Z PANIĄ NUTKĄ nie odpowiada za zniszczenie mienia
uczestników ani za zgubienie wartościowych przedmiotów pozostawionych na warsztatach/ szkoleniach.
8. Uczestnik ponosi koszty za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony.
9. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji w zakresie Ustawy o Ochronie danych osobowych z 29.08.1997r.
10. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku na wszelkich polach eksploatacji w tym w Internecie w formie zdjęć, filmów, plakatów oraz w publikacjach, prasie i telewizji.

Ochrona prawna utworów i pomocy dydaktycznych
Ochronie prawnej podlegają:
1. Wszystkie pomoce, które uczestnik otrzymał do użytkowania w związku z udziałem w warsztacie w szczególności:
·pliki filmowe
·pliki filmowe z zabawami muzyczno-ruchowymi
·pliki muzyczne
·plik tekstowy z opisem i słów piosenek
·plik tekstowy z opisem celów

2. Wszystkie utwory w całości i w częściach w szczególności:
·obraz w postaci filmów i rysunków
·dźwięk w postaci muzyki
·słowa piosenek
·układy choreograficzne

Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik staje się użytkownikiem utworów i pomocy dydaktycznych i ma prawo do kopiowania plików tylko do własnego użytku.
2. Uczestnik jako użytkownik ma prawo tylko do osobistego korzystania z pomocy i utworów.
3. Uczestnik ma obowiązek poinformowania, że autorem (muzyki, zabaw, piosenek,obrazków) jest PANI NUTKA gdy korzysta w części lub całości z utworów lub pomocy:
·do pracy pokazowych z dziećmi
·do pracy z rodzicami dzieci, których uczy
·do udziału w dziecięcych konkursach
·do upublicznienia w Internecie tylko własnych nagrań audio lub wideo z pracy dydaktycznej z dziećmi, przy wykorzystaniu części lub całości utworów lub pomocy.

4. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o upublicznienia w Internecie
własnych nagrań audio lub wideo z pracy dydaktycznej z dziećmi lub wstępów, przy wykorzystaniu części lub całości utworów lub pomocy, wysyłając link z nagraniem na adres: joannav123@wp.pl
5. Uczestnik nie ma obowiązku poinformowaniu, że autorem (muzyki,zabaw, piosenek, obrazków) jest PANI NUTKA, gdy korzysta części lub całości utworów lub pomocy do pracy dydaktycznej z dziećmi.

Czego Uczestnik nie może robić
1. Zabrania się udostępniania (również w Internecie) osobom trzecim utworów i pomocy
zarówno całości jak i ich części a w szczególności:
·kopiowania na użytek osób trzecich utworów i pomocy zarówno całości jak i ich części
·dawania osobom trzecim utworów i pomocy zarówno całości jak i ich części
·pożyczania osobom trzecim utworów i pomocy zarówno całości jak i ich części
·sprzedawania osobom trzecim utworów i pomocy zarówno całości jak i ich części
·wymieniania się z osobami trzecimi utworami i pomocami zarówno całości jak i ich części
·publicznego odtwarzania nie ujętego w Prawach i Obowiązkach uczestnika

2. Zabrania się szkolenia dorosłych szczególnie:
·podczas Rad Szkoleniowych,
·koleżanek z grupy
wykorzystując utwory i pomoce zarówno całości jak i ich części.

3. Działania niezgodne z prawem oraz namawianie do takich działań jest ścigane zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej prawem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej www.zabawyzpanianutka.pl
Po dokonaniu zmiany Regulamin ukaże się na stronie z nową datą
Koszalin, 8.03.2020r.